Regulamin

Regulamin konkursu „Mierzymy Wysoko”

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu „Mierzymy Wysoki” jest GEPPART Sp. z o.o. ul. Płaska 64 87-100 Toruń NIP: 8792694990 (dalej: „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc i 921 kc.
 2. Komunikacja o konkursie odbywa się poprzez fanpage: https://www.facebook.com/swimer.torun/ oraz stronę konkursu https://mierzymywysoko.swimer.pl/
 3. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 5. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej: mierzymywysoko.swimer.pl
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 7. Konkurs trwa od 20.06.2018 od godz. 20:00 do 22.06.2018 do godz. 14:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie https://mierzymywysoko.swimer.pl/ , wskazanej w § 1 pkt 2 Regulaminu.
 8. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
 9. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 • 2 Uczestnicy
 1. Uczestnikami konkursu mogą być:

* osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

* przestrzegające regulaminu konkursu znajdującego pod adresem https://mierzymywysoko.swimer.pl/regulamin

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby konkursu (przesłania nagród).
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik w potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.
 4. Użytkownicy biorący udział w konkursie oświadczają, że:
 5. a) spełniają warunki określone w Regulaminie,
 6. b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

 

 • 3 Zasady konkursu
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy na stronie konkursowej: https://mierzymywysoko.swimer.pl/ w zamieszczonym formularzu podać szacowaną wysokość w metrach na jaką wzbije się balon meteorologiczny, który będzie wypuszczony przez organizatora w dniu 22.06.2018r około godziny 12:00, z rynku nowomiejskiego w Toruniu oraz podać swój adres mailowy.
 2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która poda wysokość najbliższą wysokości na jaką wzbije się balon.
 3. Rzeczywista wysokość na jaką wzbije się balon zostanie odczytana z urządzeń pomiarowych zamontowanych w balonie przez organizatora.
 4. Najpóźniej w dniu 25.06.2018 zostaną opublikowane wyniki konkursu na stronie konkursu: https://mierzymywysoko.swimer.pl/
 5. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu poprzez adres mailowy laureata, podany w formularzu konkursowym.

 

 • 4 Nagrody
 1. Nagrodą w konkursie dla Laureata jest sportowa kamerka.
 2. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
 3. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 

 • 6 Reklamacje i postanowienia końcowe
 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora (GEPPART Sp. z o.o. ul. Płaska 64 87-100 Toruń), z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 2 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 30.06.2018. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata, ogłoszenia Laureata i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.